ГАРАНЦИЯ

 ГАРАНЦИЯТА НА ВСИЧКИ ПРОДУКТИ Е  ОТ 1 ДО 12 МЕСЕЦА, ОСВЕН АКО НЕ Е ОПЕМЕНАТА РАЗЛИЧНА  НА СТРАНИЦАТА НА СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ.АКО СРОКА НА ГАРАНЦИЯТА НЕ Е ПОСТАВЕН НА СТРАНИЦАТА НА СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ , МОЛЯ ДА НИ ИЗВИНИТЕ ЗА ПРОПУСКА.НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС И ЩЕ УТОЧНИМ ТОЗИ СРОК.

Гаранционната карта се получава по имейл или със съответната доставка.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Общи условия и разпоредби : Тази гаранционна карта удостоверява условията и срока на гаранцията за посоченото изделие.Всяка гаранционна карта съдържа вида на стоката,характеристики на изделието, дата на продажба, гаранционен срок, сериен номер и номер на картата.Подписването на гаранционната карта , означава, че Клиентът е съгласен и приема безусловно същата ката официален документ и е съгласен с нейните условия.За стока доставена по куриер или друг транспорт ( автомобил, автобус и др.) гаранционните условия се считат за приети ако до 24 часа не се направи писмено възражение по факс или e-mail.

Гаранционната карта се пази от клиента до изтичане на срока на гаранцията.Всички опити за поправки на гаранционната карта е правят невалидна.Транспортните разходи до и от търговските обекти на ''ДИОН-Д'' ЕООД се поемат от клиента.Гаранционният срок не тече във времето когато изделието е сервиза на фирмата.След приемана на отремонтираното изделие Клиента , той получава протокол за времето за престой в сервиза.

2.''ДИОН-Д'' ЕООД не носи отговорност при :

- загуба на информация от информационен носител;

- пропуснати ползи;

- загуби и щети възникнали от дефектираното изделие ;

- инсталиран лицензиран софтуер не подлежи на гаранционно обслужване;

- ако на приет гаранционен продукт има инсталиран софтуер отговорност за лицензните споразумения носи само Клиентът

Приемане на стока за гаранция

Разходите за доставка на продукт до сервиза и обратното връщане към клиента е за негова сметка.

Не се приемат за извършване на гаранционен ремонт изделия, коита са : без окомплектовка,силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания.

Гаранционното обслужване се извършва само в сервизните центрове на фирмата при представяне на оригинална гаранционна карта и подпис на клиента.Срокът на гаранцията тече от датата на продажбата.Дефект на даден продукт не е причина за връщане на паричната себестойност.

Замяна ще се извърши само в случай, че не може да се отремонтира дефекта. Ако в момента не е наличен

същия продукт , то той се заменя с подобен.Отстраняването на дефект се извършва до 20 работни дни.

При продажба на отделен модул, отговорността за правилния монтаж и експлоатация се поема от клиента.

Ако към дадено изделие има отделни допълнителни условия, то те се считат за допълнение към тази гаранционна карта.

Продукти без гаранционна поддръжка

Всички акумулаторни батерии, адаптери, магнитни или оптични носители не подлежат на гаранционно обслужване, както и всички консумативи използвани за нормалната и правилна работа.Гаранция не се поема за инсталиран софтуер или проблеми свързани със софтуерни продукти.Ако се установи такъв проблем то отстраняването му се заплаща по тарифи на фирмата.Фирмата не носи отговорност за стоки

приети за ремонт и не потърсени от собственика в 30(тридесет) дневен срок.

5. Допълнителни условия за монитори

При LCD монитори всеки пиксел се състои от 3 подпиксела.Според големината на монитора и броя на изгорелите пиксели, при които се поема гаранция.Пикселите не подлежат на ремонт и монитора се заменя.Липсата на същата стока, не е предпоставка за връщане на заплатената сума а води замяна със сходен модел, ако новото изделие е с по-голяма стойност то клиента заплаща разликата.LCD монитори в гаранцияще се заменят при следните условия 15''-20 пиксела, 17'' 25 пиксела, 19'' 35 пиксела

6. Условия при които не се изпълнява гаранционното обслужване.

     -нарушаване целостта на гаранционната лепенка;опит за отстраняване на проблем извън сервизнитецентрове на фирмата; неправилно включване или проблем с електрическата мрежа; неправилна инста-лация или експлоатация на изделието; неправилна поддръжка или липса на такава ; използване на некачествени консумативи; неправилно съхранение и пряка слънчева светлина ; използването на изделието за други цели, различни от тези, за които е предназначено ; дефект възникнал от транспорт от страна на клиента ; природни бедствия, наводнения, механични удари, гръмотевични удари, токови удари и физически интервенции на клиента ; неспазване на посочените изисквания за работа, електрическа мрежа съхранение , влажност ;

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потре-бителската стока с договора за продажба съгласно Закона за защита на потребителите

 

 

  1. Начало
  2. ГАРАНЦИЯ